Основне делатности

Основне делатности

  • Заштита, очување и унапређивање биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре, фауне и фунгије, као и спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства националног парка.
  • Научно-истраживачка активност
  • Културно-образовна активност
  • Презентација и популаризација вредности националног парка
  • Пројектовање и уређивање подручја, као и санација и ревитализација угрожених делова националног парка

СПОРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Узгој, заштита и искоришћавање шума, узгој дивљачи и организовање лова, рибарство на језерима и рибњацима, туристичко посредовање, продаја разних прехрамбених (дивљач, риба, гљиве, лековито биље, шумски плодови...) и непрехрамбених производа (грађевинско, огревно и целулозно дрво) итд.

Top