Риболов

Риболов

На подручју Националног парка Фрушка гора налазе се три вештачке акумулације. "Сот" код насеља Сот (22 ха) која је делом у окружењу шуме ловног резервата Ворово, "Брује" код насеља Ердевик (15 ха) чија вода делом потиче од издани термалне воде 200 м од акумулације и "Мохарач" (60 ха) такође код насеља Ердевик.

Национални парк у циљу очувања квалитета вода ових акумулација, као и очувања и унапређивања постојећег фонда ихтиофауне и флоре у њима, организује спортско-рекреативни риболов, путем продаје риболовних дозвола преко удружења спортских риболоваца, односно чуварске службе на акумулацијама.

Воде акумулација богате су шаранским и другим врстама риба (шаран, деверика, црвенперка, караш, амур, сом, стука, бодорка, лињак ...).

Рекреативни риболов

ЈП ''Национални парк Фрушка гора“ је од 04.01.2011. године као корисник рибарског подручја ''Србија-Војводина'' и то риболовне воде реке Дунав од 1297-1233 км (од моста у Б. Паланци до моста код Бешке) и језера: Мохарач и Бруја (код Ердевика) и Сот (код Шида) дистрибуирао риболовне дозволе за 2011. годину прибрежним удружењима роболоваца где се и могу купити.

Цене дозвола за 2013. годину:

  1. Дозволе за рекреативни риболов: 6.000,00 РСД
  2. Дозволе за рекреативни риболов за лица старија од 65 година, лица са телесним оштећењем од 60-79%, жене и лица млађа од 18 година: 3.000,00 РСД
  3. Дозволе за рекреативни риболов за лица са телесним оштећењем од 80 % и више или трано неспособна за рад, лица са посебним потребама и ратне војне инвалиде: 100,00 РСД

Дозволе важе на читавој територији Републике Србије.

Дозвола важи уз чланску карту удружења спортских риболоваца

Дозвола важи за календарску годину

Привредни риболов

Привредни риболов се одвија само на реци Дунав и то од 1297-1233 км.

Цена дозволе за 2013. годину:

  1. Дозвола за привредни риболов: 150.000,00 РСД

Привредни риболов на рибарском подручју може да обавља привредно друштво или предузетник који испуњава услове прописане овим законом (Сл. гласник РС бр. 36/ 2009).

Годишња дозвола за привредни риболов која се издаје предузетнику гласи на име и непреносива је.

Предузетник може да обавља привредни риболов ако је уписан у регистар привредних рибара.

Извештај рада рибочуварске службе у 2012. години

Рекапитулација нађених мрежа по локацијама за 2012. годину

Top