21. март - Светски дан шума

21. март - Светски дан шума

За обележавање Светског дана шума одабран je 21. март, почетак пролећа, у знак буђења природе и вегетације али и као знак новог почетка.
Обележава се од  1971 .године широм планете  са циљем промовисања свести о значају и вредности шумских екосистема. У њима поред дрвећа, живи много других врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.
Шуме у НП Фрушка гора чине једну од његових основних природних вредности.
Од укупне површине која износи  26.672 ха шуме и шумска земљишта обухватају око 23.000 ха.
         Према пореклу највише је изданачких шума (преко 80%), према очуваности више од 85% су очуване састојине. Шуме Фрушке горе су претежно мешовите (79%), а у њима је заступљено преко 50 врста дрвећа. Најзаступљеније су сребрнолисна липа, китњак, цер, клен, граб  и др. Укупна дрвна запремина износи више од 5,5 милиона m3. Неповољне чињенице које карактеришу шуме Фрушке горе  су изданачко порекло и велика старост састојина (више од 12000 ha), са смањеном способношћу природног обнављања, као и измењеност екосистема карактерисана нестанком едификатора, храстова и букве, и доминацијом сребрнолисне липе (40%). Ово је резултат различитог власништва и третмана шума у прошлости, али и сушења храста крајем прошлог века.

 

 

Највећи број од око 1500 биљних врста, 150 врста маховина,  више од 1500 врста гљива, око 200 врста птица, више од 50 врста сисара које су забележене на простору Националног парка,  живи у шумама Фрушке горе.
        Очување шума је посебно важно због њихових општекорисних функција као што су: oпшта заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, oчување биодиверзитета, oчување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице, ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе, пречишћавање загађеног ваздуха, уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа, прeчишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом, заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта, стварање повољних услова за здравље људи, повољан утицај на климу и пољопривредну делатност, естетска функција, заштита од буке, обезбеђивање простора за одмор и рекреацију, развој ловног, сеоског и екотуризма и развој локалних заједница.
Прослава Светског дана шума пружа прилику за разменом ставова и идеја о одрживом газдовању шумама, као и за подизање свести код људи на важност и значај ових комплексних екосистема.

 

 

Top