Чуварска служба

Чуварска служба

У Јавном предузећу Национални парк Фрушка гора по класификацији како налаже Закон о Заштити природе, Закон о шумама и Закон о дивљачи и ловству Републике Србије ради 16 чувара заштићеног подручја, 14 чувара шума и 6 ловочувара, они заједно са руководиоцима чине чуварску службу.

 

Чувари заштићеног подручја су у обавези да примењују Закон о заштити природе, а с обзиром да раде у Националном парку дужни су да и примењују Закон о Националним парковима. Њихова права и обавезе су јасно и прецизно дефинисане у одређеним члановима закона, и то су:

-праћење кретања и активности свих посетилаца и корисника у заштићеном подручју, посебно транспорта грађевинског материјала и изградње објеката, коришћења минералних сировина, шуме, флоре и фауне, укључујући дивљач и рибе, употребу моторних возила и пловила, постављање објеката на води и улазак у објекте и зоне где су посете ограничене или забрањене, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација;

-праћење стања биљних и животињских врста као и других вредности заштићеног подручја;

-пружање помоћи и сарадња са локалним становништво;

-пружање података, помоћ и услуге посетиоцима при обиласку и разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним активностима;

-сарадња са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју;

-сарадња са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном подручју у циљу заштите природе;

-сарадња са другим чуварским службама, инспекцијама и органима унутрашњих послова.

 

Уколико дође до нарушавања унутрашњег реда или заштите природе чувар је дужан да легитимише лица која су у недозвољеним радњама, изврши преглед свих возила и пловила, привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело, и да наложи починиоцу враћање нарушене природе у претходно нормално стање.

Сваки чувар у заштићеном подручју поседује службену легитимацију на којој се налазе његови основни подаци као и подаци о лиценци за обављање стручних послова. Сви чувари носе службену одећу, чији изглед и облик је прописан правилницима а такође чувар може носити и службено оружје, пошто он има статус службеног лица.

Чувари заштићеног подручја и чувари шума су равномерно распоређени дуж Фрушке горе.

 

За све додатне информације о Чуварској служби обратите се путем e-mail адресе office@npfruskagora.rs или телефона 021-463-666

 

Руководилац Чуварске службе

 

Пеђа Вуколић

064-8377-083

 

Чуварска служба на делу

 

Заштита природе

Помоћ посетиоцима

Неодговорно понашање посетилаца

Сакупљање смећа

Пожари

 

Top