Животиње

Животиње

Животињски свет Фрушке горе веома је богат и разноврстан.

Фауна бескичмењака (Invertebrata) је релативно слабо проучена. Највише истраживане групе бескичмењака на Фрушкој гори су: Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda и Isopoda) и Cl. Insecta (Collembola, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera и Lepidoptera). Детаљно и комплетно обрађене фамилије су Syrphidae и Culicidae из реда Diptera.

Фауна кичмењака (Vertebrata) је такође разноврсна и, за разлику од бескичмењака, добро истражена. Рибе (Pisces) су присутне само са десетак алохтоних врста у вештачким акумулацијама, јер су потоци, иако веома бројни на Фрушкој гори, мали и нестални и у току лета често пресушују.

На Фрушкој гори је регистровано 23 врсте водоземаца и гмизаваца. Од тога 12 врста су представници Cl.Amphibia сврстаних у 6 фамилија и 7 родова (Salamandra, Triturus, Bombina, Hyla, Bufo, Pelobates и Rana) а 11 врста представници Cl. Reptlia, сврстаних у 6 фамилија и 9 родова (Emys, Anguis, Lacerta, Ablepharus, Podarcis, Elaphe, Coronella, Natrix и Vipera). Изузетно ретка и угрожена врста је Salamandra salamandra чији је последњи налаз стар чак 35 година. Такође изузетно ретка врста, а уједно и једина отровна змија на Фрушкој гори, је Vipera berus (шарка).

На Фрушкој гори постоји 60 врста сисара (Mammalia) из 16 фамилија и 42 рода. Највише врста је из фамилије Rhinolophidae - шишмиши потковичари (17 врста), као што су: Barbastella barbastellus - широкоухи љиљак, Eptesicus serotinus - ширококрили поноћњак, Miniopterus schreibersi - дугокрили љиљак, Myotis mystacinus- мали бркати вечерњак и др. Од ситних сисара интересантно је присуство текунице (Spermophilus citellus), слепог кучета (Spalax leucodon), мале ровчице (Sorex minutus) и многих других. Међу крупнијим сисарима значајни су: шакал (Canis aureus), дивља мачка (Felis silvestris), јелен (Cervus elaphus) и срна (Capreolus capreolus).

Већина њих су аутохтоне врсте изузев јелена лопатара и муфлона који се гаје у ловном резервату. Од укупног броја сисара на Фрушкој гори, 38 врста су заштићене као природне реткости.

Птице (Aves) су на Фрушкој гори присутне са око 220 врста. Један део њих су птице селице које се на овој планини два пута годишње само кратко задржавају.

Посебно је значајно присуство већег броја врста птица грабљивица, као што су: орао крсташ (Aquila heliaca), орао кликтавац (Aquila pomarina), патуљасти орао (Hieraetus pennatus), степски соко (Falco cherrug), мрка луња (Milvus migrans), краткопрсти кобац (Accipiter brevipes), осичар (Pernis apivorus) и др.

 

Top