Saopštenje

Saopštenje

Povodom stalnih, tendencionih i neutemeljenih napada na Javno preduzeća „Nacionalni park Fruška gora" kao i višemesečnih gotovo svakodnevnih malicioznih i gotovo nasilnih pokušaja sprečavanja planskih aktivnosti na nezi i gajenju šuma od strane neregistrovane grupe koja sebe potpuno neutemeljeno naziva Ekološkim pokretom, ali sa željom da odgovorimo na sva pitanja koja su nam zabrinuti građani i mediji postavljali, ovim putem želimo da ukažemo na sledeće:

Naše preduzeće od 1948.g. u raznim organizacionim oblicima prvenstveno brine o zaštiti prirode i živog sveta na području Fruške gore istovremeno gazdujući šumom na zakonski, planski i stručno utemeljen način.

Do 2019.godine izrađeno je 7 šumskih osnova odnosno šuma je 7 puta detaljno premerena, stručno obrađena i planski definisana sa svim merama i aktivnostima koje je u njoj potrebno sprovoditi kako bi ona iz uređenog razdoblja u uređeno razdoblje bivala sve kvalitetnija. Od 1952.godine kada je prvi put izmerena pa do 2019.g. drvna zapremina je povećana sa tadašnjih 2.800.000,00 kubika na današnjih 6.000.000,00 kubika još kvalitetnijih drvnih sortimenata koje proizvodimo održivim korišćenjem. Ovo je postignuto planskim i racionalnim sečama  koje nikad nisu prelazile drvnu zapreminu kojom šuma godišnje prirašćuje, odnosno korišćeno je maksimalno 70% godišnjeg prirasta. U istom tom periodu naše  preduzeće je aktivno radilo na uređenju i održavanju svih

kulturno-istorijskih, bioloških, geoloških i izletničkih lokaliteta iz sopstvenih sredstava a u interesu  svih posetilaca i ljubitelja prirode. Na razvoju područja nacionalnog parka „Fruška gora“ naše preduzeće je oduvek sarađivalo sa svim dobronamernim i zaiteresovanim pojednicima, nevladinim organizacijama, poslovnim partnerima, lokalnim zajednicama kao i stručnim institucijama.

Danas se više od 2/3  šuma NP Fruška gora klasifikacijski nalazi u zrelom i prezrelom dobu kada je krajnje vreme da se izvrši njihovo podmlađivanje odnosno njihova obnova-ako želimo da se buduće generacije njima ponose i da ih koriste što kvalitetnije. Iz navedenih razloga svi nestručni, tendencioni i neutemeljeni napadi na naše preduzeće prvenstveno negativno utiču na interes budućih generacija, a tek onda ih možemo negativno posmatrati kroz uticaj na uništavanje ugleda Javnog preduzeća, stručnih ljudi koji u njemu rade i pozitivan konstruktivan interes države kao vlasnika resursa na Fruškoj gori. Delimično je tačno da je u proteklih 6 meseci došlo do određenog  disbalansa u proizvodnji drvnih sortimena kao posledica veoma loših vremenskih prilika koje su se ogledale u velikom broju dana sa obilnom količinom padavina što je uticalo na izvođenje druge faze radova u šumarstvu ( izvlačenje i izvoz drvnih sortimenata  ) u vreme izvođenja seča obnove. Iz tog razloga u šumi je zaostala određena količina drvne mase koja se izvlači i iskoristi čim se za to stvore uslovi kako zakonski tako i oni nastali usled nedostatka radne snage kao hroničnog problema sadašnjeg trenutka a sa kojom se i naše preduzeće suočava. Povodom pitanja vezanih za seču u vegetacionom periodu mora se znati da je gore navedenim planskim dokumentima predviđena vrsta seče za pojedini deo šume (odelenje/odsek), a time i okvirna drvna masa koju je potrebno izlučiti iz pojedine sastojine. Zakonskom regulativom predviđeno je da se „seče obnove“ vrše u zimskom periodu, od 10.septembra tekuće godine  do početka vegetacije naredne  godine, dok se „seče proreda“, odnosno „seče nege šuma“, mogu vršiti tokom cele godine. Ove seče se na istom mestu izvršavaju svakih 10 godina i duže, odnosno prema potrebi i služe povećanju kvaliteta budućih šuma kroz pažljivu selekciju stabala i vrsta.

 

Sve gore navedeno jesu lako proverljive činjenice, osim u slučaju da neko pre svega ne želi da razgovara sa nama već svojim  malicioznim i nestručnim a odmah potom i paušalnim (pr)ocenama koje u javnosti putem društvenih mreža i medija predstavlja kao činjenice pokušava da naruši ugled Javnog preduzeća, ometa rad i stvara paniku u javnosti. Čest je problem današnjeg društva kada pojedinci obmanjuju javnost pa čak i medije kreirajući problem koji  zapravo ne postoji a pravdaju se dobrim namerama i aktivizmom za opšte dobro dok za cilj ustvari imaju urušavanje ugleda kako određenog preduzeća tako i pojedinačnih struka kao što je to ovde slučaj od strane tzv. Ekološkog pokreta koji nije registrovan i kao takav ne može da odgovara za učinjenu štetu i klevete.

Kada iz takvog načina razmišljanja potekne inicijativa o privatnoj prodaji državne imovine kao što je predlog ove neformalne grupa, tzv. Ekološkog pokreta, da se prodaju pojedinačna stabla privatnim licima onda tek upada u oči kolika  opasnost od  ovakvih nestručnih i nekompetentnih pojedinaca i pokreta može da bude.

 

Naš posao je da nastavimo aktivnosti za koje smo osnovani i za koje smo odgovorni prema našoj državi Republici Srbiji, prirodi i budućim generacijama. Stoga ostajemo otvoreni za saradnju sa svim dobronamernim pojedincima, organizacijama i institucijama bez obzira da li su oni iz vladinog ili nevladinog sektora i više se povodom ovakvih tendencioznih, nestručnih, neutemeljenih i nažalost instruiranih i interesno motivisanih  napada nećemo oglašavati.

 

JP „Nacionalni park Fruška gora“

Top