Ribolov

Ribolov

Na području Nacionalnog parka Fruška gora nalaze se tri veštačke akumulacije. "Sot" kod naselja Sot (22 ha) koja je delom u okruženju šume lovnog rezervata Vorovo, "Bruje" kod naselja Erdevik (15 ha) čija voda delom potiče od izdani termalne vode 200 m od akumulacije i "Moharač" (60 ha) takođe kod naselja Erdevik.

Nacionalni park u cilju očuvanja kvaliteta voda ovih akumulacija, kao i očuvanja i unapređivanja postojećeg fonda ihtiofaune i flore u njima, organizuje sportsko-rekreativni ribolov, putem prodaje ribolovnih dozvola preko udruženja sportskih ribolovaca, odnosno čuvarske službe na akumulacijama.

Vode akumulacija bogate su šaranskim i drugim vrstama riba (šaran, deverika, crvenperka, karaš, amur, som, stuka, bodorka, linjak ...).

Rekreativni ribolov

JP ''Nacionalni park Fruška gora“ je od 04.01.2011. godine kao korisnik ribarskog područja ''Srbija-Vojvodina'' i to ribolovne vode reke Dunav od 1297-1233 km (od mosta u B. Palanci do mosta kod Beške) i jezera: Moharač i Bruja (kod Erdevika) i Sot (kod Šida) distribuirao ribolovne dozvole za 2011. godinu pribrežnim udruženjima robolovaca gde se i mogu kupiti.

Cene dozvola za 2013. godinu:

  1. Dozvole za rekreativni ribolov: 6.000,00 RSD
  2. Dozvole za rekreativni ribolov za lica starija od 65 godina, lica sa telesnim oštećenjem od 60-79%, žene i lica mlađa od 18 godina: 3.000,00 RSD
  3. Dozvole za rekreativni ribolov za lica sa telesnim oštećenjem od 80 % i više ili trano nesposobna za rad, lica sa posebnim potrebama i ratne vojne invalide: 100,00 RSD

Dozvole važe na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Dozvola važi uz člansku kartu udruženja sportskih ribolovaca

Dozvola važi za kalendarsku godinu

Privredni ribolov

Privredni ribolov se odvija samo na reci Dunav i to od 1297-1233 km.

Cena dozvole za 2013. godinu:

  1. Dozvola za privredni ribolov: 150.000,00 RSD

Privredni ribolov na ribarskom području može da obavlja privredno društvo ili preduzetnik koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom (Sl. glasnik RS br. 36/ 2009).

Godišnja dozvola za privredni ribolov koja se izdaje preduzetniku glasi na ime i neprenosiva je.

Preduzetnik može da obavlja privredni ribolov ako je upisan u registar privrednih ribara.

Izveštaj rada ribočuvarske službe u 2012. godini

Rekapitulacija nađenih mreža po lokacijama za 2012. godinu

Top