Primena nove tehnologije obnove hrastovih šuma

Primena nove tehnologije obnove hrastovih šuma

07.07.2020.           

Jedan od prioriteta u gazdovanju šumama Nacionalnog parka Fruška gora predstavlja obnova autohtonih šuma hrasta i bukve. Ove šume se obnavljaju, u skladu sa uslovima staništa i strukturi sastojina, na dva načina: prirodnim putem iz semena postojećih starih stabala kroz proces izvođenja sekova oplodne seče na manjim površinama ili veštačkim putem sadnjom sadnica na lokalitetima na kojima ili nema starih stabala autohtonih vrsta drveća (uglavnom hrasta) ili su uslovi staništa veoma loši i prirodna obnova nije moguća.

Nakon završnih seča, na samom početku svog rasta i razvoja, mlade biljke autohtonih vrsta na sečini stupaju u oštru konkurenciju sa korovskim biljkama i predstavnicima drugih nepoželjnih i manje vrednih vrsta drveća. Stoga je u fazi ranog (neodraslog) podmlatka potrebno usmeriti svu pažnju kako bi se ovim biljkama stvorili neophodni uslovi u toj neravnopravnoj borbi. Ujedno, radovi na osvetljavanju podmlatka ili sadnica u cilju njegove zaštite od konkurencije prizemne flore i žbunja, regulisanja sastava, zdravstvenog stanja i kvaliteta podmlatka primenom negativne selekcije, ali i njegovog „osvetljavanja“ razređivanjem pregustog podmlatka vrše se u prve 2-3 godine i oni su veoma skupi, a u poslednje vreme veliki je i nedostatak radne snage za izvođenje ovih radova.

Iz ovih razloga, JP ’’Nacionalni park Fruška gora’’ je u saradnji sa preduzetničkom radnjom ’’Ecoforestry’’ sa Čeneja, započeo aktivnosti na izmeni tehnologije obnove hrastovih šuma uvođenjem tubex cevi i njihovim postavljanjem kao zaštite za mlade biljke. Tubex cevi su posebno dizajnirane cevi od biorazgradivog materijala visine 1,2m koje mladim biljkama stvaraju povoljne mikroklimatske uslovezadržavajući vlagu i štiteći ih od UV zračenja. Na ovaj način ove cevi pospešuju rast mladih biljaka u visinu, ali ujedno i štite mlade biljke od korova, divljači i drugih ugrožavajućih faktora dajući im prednost  kada im je ona najpotrebnija u samom početku njihovog rasta.

Ove cevi u velikoj meri treba da pomognu u obnovi autohtonih šuma hrasta na humusom veoma bogatim staništima na kojima nakon seče dominira kupina koja predstavlja veoam oštrog konkurenta mladim hrastovim biljkama gušeći njihov razvoji oduzimajući im preko potrebno sunčevo svetlo.

’’Naše šume su naš zalog za budućnost !’’

Top