Životinje

Životinje

Životinjski svet Fruške gore veoma je bogat i raznovrstan.

Fauna beskičmenjaka (Invertebrata) je relativno slabo proučena. Najviše istraživane grupe beskičmenjaka na Fruškoj gori su: Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda i Isopoda) i Cl. Insecta (Collembola, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera i Lepidoptera). Detaljno i kompletno obrađene familije su Syrphidae i Culicidae iz reda Diptera.

Fauna kičmenjaka (Vertebrata) je takođe raznovrsna i, za razliku od beskičmenjaka, dobro istražena. Ribe (Pisces) su prisutne samo sa desetak alohtonih vrsta u veštačkim akumulacijama, jer su potoci, iako veoma brojni na Fruškoj gori, mali i nestalni i u toku leta često presušuju.

Na Fruškoj gori je registrovano 23 vrste vodozemaca i gmizavaca. Od toga 12 vrsta su predstavnici Cl.Amphibia svrstanih u 6 familija i 7 rodova (Salamandra, Triturus, Bombina, Hyla, Bufo, Pelobates i Rana) a 11 vrsta predstavnici Cl. Reptlia, svrstanih u 6 familija i 9 rodova (Emys, Anguis, Lacerta, Ablepharus, Podarcis, Elaphe, Coronella, Natrix i Vipera). Izuzetno retka i ugrožena vrsta je Salamandra salamandra čiji je poslednji nalaz star čak 35 godina. Takođe izuzetno retka vrsta, a ujedno i jedina otrovna zmija na Fruškoj gori, je Vipera berus (šarka).

Na Fruškoj gori postoji 60 vrsta sisara (Mammalia) iz 16 familija i 42 roda. Najviše vrsta je iz familije Rhinolophidae - šišmiši potkovičari (17 vrsta), kao što su: Barbastella barbastellus - širokouhi ljiljak, Eptesicus serotinus - širokokrili ponoćnjak, Miniopterus schreibersi - dugokrili ljiljak, Myotis mystacinus- mali brkati večernjak i dr. Od sitnih sisara interesantno je prisustvo tekunice (Spermophilus citellus), slepog kučeta (Spalax leucodon), male rovčice (Sorex minutus) i mnogih drugih. Među krupnijim sisarima značajni su: šakal (Canis aureus), divlja mačka (Felis silvestris), jelen (Cervus elaphus) i srna (Capreolus capreolus).

Većina njih su autohtone vrste izuzev jelena lopatara i muflona koji se gaje u lovnom rezervatu. Od ukupnog broja sisara na Fruškoj gori, 38 vrsta su zaštićene kao prirodne retkosti.

Ptice (Aves) su na Fruškoj gori prisutne sa oko 220 vrsta. Jedan deo njih su ptice selice koje se na ovoj planini dva puta godišnje samo kratko zadržavaju.

Posebno je značajno prisustvo većeg broja vrsta ptica grabljivica, kao što su: orao krstaš (Aquila heliaca), orao kliktavac (Aquila pomarina), patuljasti orao (Hieraetus pennatus), stepski soko (Falco cherrug), mrka lunja (Milvus migrans), kratkoprsti kobac (Accipiter brevipes), osičar (Pernis apivorus) i dr.

 

Top