Подела садница

уторак, 24 март 2015 00:00

У оквиру манифестације "Новосадско пролеће" НП Фрушка гора поводом 55 година од оснивања организовао је поделу једногодишњих садница храста китњака (укупно 110 комада) деци, ради подизања еколошке свести код најмлађих и подсећања на важност очувања шума.

 

 

 

 

 

 

 

21. март - Дан шума

петак, 20 март 2015 00:00

Обележавање Дана шума је почело 1971 године када је УН организација за храну и пољопривреду ФАО подржала иницијативу Европске пољопривредне конфедерације да се први дан пролећа прогласи за Светски дан шума. Циљ обележавања Дана шума је подизање свести друштва о значењу шума и унапређењу одрживог газдовања.

Шумски екосистеми заузимају највеће површине Националног парка Фрушка гора и представљају највећи извор биодиверзитета, највише им се из тих разлога даје велики значај у заштићеном природном подручју. Од 23.315,53 ха шума и шумских земљишта у Н.П.Фрушка гора, које су од 1946 године биле државно власништво, на основу Закона о реституцији имовине црквама и верским заједницама Српској православној цркви је у 2011., 2012., 2013. и 2014. години враћено 3.418,80 ха.

Шуме и шумска земљишта се налазе на 8 административних и 44 катастарске општине. У вегетацијском смислу шуме Фрушке горе су сврстане у четири групе ( комплекса ) и то :

алувијално-хидрофилни типови, ксеротермни и ксеромезофилни храстови типови, мезофилни китњаково-грабови и други типови, мезофилни букови типови шума. Укупно је дефинисано преко 30 различитих типова шума, на различитим геолошким подлогама и различитим земљиштима.

Газдовање шумама је усклађено са одредбама просторног плана посебне намене подручја Фрушке горе и предвиђеним режимима и мерама заштите. Шуме су подељене у 14 газдинских јединица а газдовање се врши преко 5 радних јединица за заштиту и унапређење и то: Сремска Каменица, Беочин,Врдник, Лежимир и Ердевик.

Према њиховом пореклу највише је изданачких шума (преко 80 %) а према очуваности више од 85% су очуване састојине. Шуме Фрушке горе су претежно мешовите (79 %), а у њима је заступљено преко 50 врста дрвећа. Најзаступљеније су: сребрнолисна липа 37%, китњак19%, цер 12%, клен 9%, граб 7% и др. Укупна дрвна запремина износи више од 5,5 милиона метара кубних.Неповољне чињенице које карактеришу шуме Фрушке горе су изданачко порекло и велика старост састојина, са смањеном способношћу природног обнављања, као и измењеност екосистема. Ово је резултат различитог власништва и третмана шума у прошлости (до другог светског рата шуме Фрушке горе су биле у власништву шездесетак власника од којих су најзначајнији Српски православни манастири, властелинства, Петроварадинска имовна општина, земљишне заједнице...).

Општи циљеви газдовања шумама у Н.П. су трајно очување, заштита и унапређење, те рационално и мултифункционално одрживо коришћење, а све имајући у виду еколошки,социјални и културни значај шумских екосистема.

Ј.П. Национални парк Фрушка гора у 2014.години поред зашите од неповоњних биотичких и абиотичких чинилаца које спроводи на читавој површини парка , врши и мере узгојне природе ( нега и обнављање шума) на више од 2.000ха у вредости цца 120 милиона динара.

Oпштекорисне функције шума су:

Општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема

 • Очување биодиверзитета
 • Очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице
 • Ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе
 • Пречишћавање загађеног ваздуха
 • Уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа
 • Прочишћавање воде, снабдевање, заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом
 • Заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта
 • Стварање повољних услова за здравље људи
 • Повољан утицај на климу и пољопривредну делатност
 • Естетска функција
 • Обезбеђивање простора за одмор ирекреацију
 • Развој ловног, сеоског и еколошког туризма
 • Заштита од буке
 • Подршка одбрани земље и развоју локалних заједница

 

22. мaрт-Светски дан вода

петак, 20 март 2015 00:00

Резолуцијом УН-а 1992. године, 22. март проглашен је за Светски дан вода, којом се подсећа на важност заштите воде и њеног недостатка у свету. Ова резолуција је сваке године актуелнија а нарочито после најновије студије о количини питке воде коју свет има на располагању данас а да услед пораста броја становништва, загађења и климатских промена за наредних 20 година воде ће бити за 1/3 мање.

Како знамо да је неопходни минимум 50 л воде дневно по особи -за пиће, прање, кување, једини излаз је у рационализацији потрошње, незагађивању и очувању водених ресурса.

Фрушка гора, као острвска планина, представља самосталну, али и особену хидролошку целину која се разликује од свих осталих области Војводине. И поред релативно мале сабирне области, она се одликује обилним подземним водама, великим бројем нормалних и крашких извора и врела, појавом минералнх и термалних извора и врела и изузетном густином речне мреже. Подземне воде Фрушке горе, првенствено вадозне и кондензационе, јављају се у више нивоа, што одговара њеној геолошкој грађи, тектонском склопу и топографском изгледу. Њихови горњи хоризонти хране обиље извора што избијају у врховима кратких долина непосредно под главним венцем или у суподини планине. Од њих постају многобројни потоци и реке коју се спуштају низ планинске падине, према Дунаву на северу или сремској десној заравни на југу, и најчешће постепено нестају упијајући се у пропустљиве седименте дна самог корита. Ове воде заједно са водама дубљих хоризоната суподинских предела учествују у подземном храњењу издани суседних, нижих области.

У прилог напред наведеним чињеницама Фрушка гора поседује 187 извора веома квалитетне воде за пиће, лечење и друге намене. Потоци Фрушке горе напајају 12 акумулационих језера које чине биотоп воденим организмима а пре свега рибама које су у њима заступљене. Језера су уклопљена у планински амбијент и представљају такође и станишта разноврсних птица.


 

Европска повеља одрживог туризма

понедељак, 24 новембар 2014 00:00

Национални парк Фрушка гора добитник је ''Европске Повеље одрживог туризма''
(European Charter for sustainable tourism )

У четвртак 11.децембра у Европском парламенту у Бриселу представницима Националног парка Фрушка гора ће бити уручена Повеља одрживог туризма од стране представника EUROPARC федерације.
Преузимањем Повеље Национални парк Фрушка гора, као први национални парк ван европске уније који добија Повељу,  ће се сврстати у ред  заједно са другим европским парковима који у својој визији развоја обухватају  сегмент развоја одрживог туризма кроз јачање сарадње са локалним заједницама. Посебан сегмент при добијању Повеље за Национални парк Фрушка гора представља побољшање међународног имиџа и усвајање европских стандарда у управљању  заштићеним подручјима.
Повеља је разултат успешног заједничког двогодишњег рада са WWF-oм на пројекту  ''Dinaric arc parks'' у који су били укључени  паркови из Словеније, Хрватске, БиХ, Србије, Македоније, Црне горе и Албаније.
У оквиру досадашњих активности основан је Форум заинтересованих страна (Stakeholder forum) и потписано је 26 протокола о сарадњи између управљача и представника различитих сектора. На четири одржана састанка заједнички се радило на дефинисању основа за Стратегију одрживог туризма подручја Националног парка Фрушка гора са акционим планом од 2015-2019. године кроз SWOT анализу и веома активну дискусију о потенцијалима, досадашњој пракси и будућим активностима. На основу добијених оквира стручни тим у саставу: дипл.инг. Горан Матић, ECST координатор испред управљача, мр Татјана Ванић, мр Игор Јездимировић и мр Јелена Фаркић  урадила је Стратегију и проследила је у поступак верификације.
У јуну месецу Национални парк Фрушка гора посетила је верификаторка консултантског тима  EUROPARC федерације Марја ван Лоеф на основу чије експертизе је Евалуациона комисија на свом састанку 18-тог октобра у Дüсселдорф одлучила да додели Повељу нашем националном парку.

Pdf документ стратегија одрживог туризма у НП Фрушка гора и акциони план можете преузети на страници О нама / документи

 

 

 

 

 

 

 

 

Гљиве Фрушке горе

среда, 08 октобар 2014 00:00

Истраживање света гљива у Националном парку Фрушка гора траје већ дуги низ година. Иако посао око инвентаризације није ни близу крају можемо да се похвалимо да се тренутно на списку налази округло 1000 врста. Овај импозантан број је само још један доказ вредности овог заштићеног подручја.

 

 

 

 

 

 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 30