Чишћење Фрушке горе

среда, 23 април 2014 00:00

Поводом обележавања Светског дана планете Земље, ЈП ''Национални парк Фрушка гора'', у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинским заводом за заштиту природе, као и многобројним учесницима из различитих организација и љубитељима Фрушке горе, успешно је спровео велику Акцију „Чишћење Фрушке горе 2014“.

У оквиру данашње акције реализовано је планско чишћење Фрушке горе, најстаријег Националног парка у Србији, и његове заштитне зоне путем сакупљања различитих врста отпада, његове сепарације и одговарајућег одлагања.

Многобројни грађани, предузећа и организације издвојили су своје време и помогли запосленима из ЈП “Национални парк Фрушка гора“ тако што су учествовали у чишћењу неке од локација на Фрушкој гори. Основна идеја приликом планирања ове велике акције јесте да се подигне свест грађана о значају правилног одлагања отпада како не би завршавао у природи.

У акцију су се укључиле локалне самоуправе са својим јавним комуналним предузећима, удружења грађана као и многобројни појединци, чести посетиоци Националног парка који се сваке године одазову на наш позив.

Приоритетне локације за чишћење биле су: прилазни путеви насељима, обале река и језера, паркови, излетишта, заштићене зоне и друге локације за чије одржавање нису довољни капацитети комуналних предузећа.


У току данашње акције, заједно са свим запосленима из Јавног предузећа „НП Фрушка гора“, око 400 учесника дало је свој допринос у чишћењу 47 локација на територији читавог Националног парка.

Подељено је преко 7.000 кеса за смеће а сакупљена је и велика колична кабастог отпада.

Овим путем желимо да истакнемо да је за разлику од претходних година прикупљена знатно мања количина отпада, oко 40 кубика, али да се смеће на Фрушкој гори константно може опазити иако наши запослени свакодневно чисте терен.

У сусрет предстојећем Фрушкогорском маратону као и првомајским празницима, очекујемо велики број посетилаца. Свим посетиоцима поручујемо да уживају у свим активностима на Фрушкој гори и да само оставе природу онакву какву су је затекли.

У данашњој акцији посебно су се истакли Средња школа унутрашњих послова из Сремске Каменице који су се, као и сваке године, у великом броју одазвали на наш позив.

Посебну заахвалност исказујемо саобраћајној полицији која је током трајања акције водила рачуна о безбедности као и Јавним комуналним предузећима из Новог Сада, Ирига, Беочина, Инђије, Сремске Митровице и Шида који су прикупљено смеће и отпад однели на депоније са Фрушке горе.

ЈП „Национални парк Фрушка гора“ овим путем изражава своју велику захвалност свим учесницима из владиног и невладиног сектора, грађанима, школама, предузећима, медијима и другим организацијама на доприносу у овој еколошкој акцији!

Видео прилог
https://www.youtube.com/watch?v=_p7KAtL2eDc&feature=share

 

 

Стратегија

четвртак, 27 март 2014 00:00

Обавештавамо Вас да на страници Документи можете преузети

Стратегију одрживог туризма Националног парка Фрушка гора са акционим планом 2015-2019

 

22. мaрт-Светски дан вода

среда, 26 март 2014 00:00

Резолуцијом УН-а 1992. године, 22. март проглашен је за Светски дан вода, којом се подсећа на важност заштите воде и њеног недостатка у свету. Ова резолуција је сваке године актуелнија а нарочито после најновије студије о количини питке воде коју свет има на располагању данас а да услед пораста броја становништва, загађења и климатских промена за наредних 20 година воде ће бити за 1/3 мање.

Како знамо да је неопходни минимум 50 л воде дневно по особи -за пиће, прање, кување, једини излаз је у рационализацији потрошње, незагађивању и очувању водених ресурса.

Фрушка гора, као острвска планина, представља самосталну, али и особену хидролошку целину која се разликује од свих осталих области Војводине. И поред релативно мале сабирне области, она се одликује обилним подземним водама, великим бројем нормалних и крашких извора и врела, појавом минералнх и термалних извора и врела и изузетном густином речне мреже. Подземне воде Фрушке горе, првенствено вадозне и кондензационе, јављају се у више нивоа, што одговара њеној геолошкој грађи, тектонском склопу и топографском изгледу. Њихови горњи хоризонти хране обиље извора што избијају у врховима кратких долина непосредно под главним венцем или у суподини планине. Од њих постају многобројни потоци и реке коју се спуштају низ планинске падине, према Дунаву на северу или сремској десној заравни на југу, и најчешће постепено нестају упијајући се у пропустљиве седименте дна самог корита. Ове воде заједно са водама дубљих хоризоната суподинских предела учествују у подземном храњењу издани суседних, нижих области.

У прилог напред наведеним чињеницама Фрушка гора поседује 187 извора веома квалитетне воде за пиће, лечење и друге намене. Потоци Фрушке горе напајају 12 акумулационих језера које чине биотоп воденим организмима а пре свега рибама које су у њима заступљене. Језера су уклопљена у планински амбијент и представљају такође и станишта разноврсних птица.


 

21. март - Дан шума

четвртак, 20 март 2014 00:00

Обележавање Дана шума је почело 1971 године када је УН организација за храну и пољопривреду ФАО подржала иницијативу Европске пољопривредне конфедерације да се први дан пролећа прогласи за Светски дан шума. Циљ обележавања Дана шума је подизање свести друштва о значењу шума и унапређењу одрживог газдовања.

Шумски екосистеми заузимају највеће површине Националног парка Фрушка гора и представљају највећи извор биодиверзитета, највише им се из тих разлога даје велики значај у заштићеном природном подручју. Од 23.315,53 ха шума и шумских земљишта у Н.П.Фрушка гора, које су од 1946 године биле државно власништво, на основу Закона о реституцији имовине црквама и верским заједницама Српској православној цркви је у 2011,2012 и 2013 години враћено 3.418,80 ха.

Шуме и шумска земљишта се налазе на 8 административних и 44 катастарске општине. У вегетацијском смислу шуме Фрушке горе су сврстане у четири групе ( комплекса ) и то :

алувијално-хидрофилни типови, ксеротермни и ксеромезофилни храстови типови, мезофилни китњаково-грабови и други типови, мезофилни букови типови шума. Укупно је дефинисано преко 30 различитих типова шума, на различитим геолошким подлогама и различитим земљиштима.

Газдовање шумама је усклађено са одредбама просторног плана посебне намене подручја Фрушке горе и предвиђеним режимима и мерама заштите. Шуме су подељене у 14 газдинских јединица а газдовање се врши преко 5 радних јединица за заштиту и унапређење и то: Сремска Каменица, Беочин,Врдник, Лежимир и Ердевик.

Према њиховом пореклу највише је изданачких шума (преко 80 %) а према очуваности више од 85% су очуване састојине. Шуме Фрушке горе су претежно мешовите (79 %), а у њима је заступљено преко 50 врста дрвећа. Најзаступљеније су: сребрнолисна липа 37%, китњак19%, цер 12%, клен 9%, граб 7% и др. Укупна дрвна запремина износи више од 5,5 милиона метара кубних.Неповољне чињенице које карактеришу шуме Фрушке горе су изданачко порекло и велика старост састојина, са смањеном способношћу природног обнављања, као и измењеност екосистема. Ово је резултат различитог власништва и третмана шума у прошлости (до другог светског рата шуме Фрушке горе су биле у власништву шездесетак власника од којих су најзначајнији Српски православни манастири, властелинства, Петроварадинска имовна општина, земљишне заједнице...).

Општи циљеви газдовања шумама у Н.П. су трајно очување, заштита и унапређење, те рационално и мултифункционално одрживо коришћење, а све имајући у виду еколошки,социјални и културни значај шумских екосистема.

Ј.П. Национални парк Фрушка гора у 2014.години поред зашите од неповоњних биотичких и абиотичких чинилаца које спроводи на читавој површини парка , врши и мере узгојне природе ( нега и обнављање шума) на више од 2.000ха у вредости цца 120 милиона динара.

Oпштекорисне функције шума су:

Општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема

 • Очување биодиверзитета
 • Очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице
 • Ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе
 • Пречишћавање загађеног ваздуха
 • Уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа
 • Прочишћавање воде, снабдевање, заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом
 • Заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта
 • Стварање повољних услова за здравље људи
 • Повољан утицај на климу и пољопривредну делатност
 • Естетска функција
 • Обезбеђивање простора за одмор ирекреацију
 • Развој ловног, сеоског и еколошког туризма
 • Заштита од буке
 • Подршка одбрани земље и развоју локалних заједница
 

Рибарство - обавештење

понедељак, 17 март 2014 00:00

Обавештавамо све грађане и кориснике простора да је ЈП"Национални парк Фрушка гора" по предвиђеном Плану и Програму извршио порибљавање језера Брује, Сот и Мохарач.

Такође, обавештавамо и све заинтересоване да су риболовне дозволе за лица са инвалидитетом предате на доштампавање. О почетку издавања истих грађани ће бити благовремено обавештени.

 

 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 28