Географија и геологија

Географија и геологија

14.05.2019.

Фрушка гора се налази између 45° 0’ и 45° 15’ северне географске ширине и између 16° 37’ и 18° 01’ источне географске дужине. Простире се између Дунава и Саве у упоредничком правцу. Овај планински венац на југу Панонске низије има дужину од око 80 км, и највећу ширину од 15 км.

Фрушка гора је ниска планина, са највишим врхом од 539 м (Црвени чот), а због тога што знатно надвисује околни ниски терен, изгледа масивно. Венац Фрушке горе јако је рашчлањен и разбијен, и састоји се из три дела. Централни део венца има изглед правог планинског била са дужином од око 40 км, а средња висина се креће од 440-460 м. Други, западни део налази се на линији између Шаренграда и Шида, и представља заравњену узвишицу са израженим котама висине око 200 м. Ове узвишице се јављају због многобројних изданака вапновитих лискуна и кристаластих кречњака, који чине њихово језгро. Трећи, источни део постепено се спушта, тако да се последње узвишице налазе на чистој лесној површини, испод које се налазе чврсте творевине горње креде, које сачињавају језгро Фрушке горе, а које се од Чортановаца поред обале Дунава понегде помаљају из леса.

Фрушкогорски планински венац је на истоку и северу ограничен алувијалним равнима Саве и Дунава, док је на југу и западу уоквирен сремским лесним заравнима. На северу су лесне заравни сведене на минимум, а Дунав подсеца понегде и основну планинску масу, док су на југу те акумулативне творевине широко распрострањене и утапају се у алувијалну раван.

Фрушка гора је опкољена двема лесним заравнима различитих висина: од 130-150 и од 110 - 120 м. Планински масив је на многим местима покривен тањим или дебљим слојевима леса, што још више ублажава основне црте рељефа.

У геолошком погледу Фрушка гора има много тога заједничког са низом хорстовских планина Славоније и Хрватске. Ове планине се налазе на истом појасу пружања, а Фрушка гора представља њихов крајњи источни огранак. Цела ова група планина је према свом положају и неким другим карактеристикама уклопљена у динарску геотектонску грану Алпида, тј. у унутрашњи динарски појас.

Што се геолошке грађе тиче, Фрушка гора је веома разнолика и састоји се од стена разноврсног састава, начина постанка и различите старости. Палеозојске творевине чине језгро Фрушке горе, а обухватају различите стене од којих су најраспрострањенији филити и лискуновити кречњачки шкриљци. Иначе, ове творевине су најчешће високо метаморфисане, а њихова распрострањеност у односу на остале представнике доста је велика.

Мезозојске творевине на Фрушкој гори присутне су у мањој мери у односу на палеозојске, и јављају се у виду уских зона мале дебљине. Припадају тријаским црвеним и сивим пешчарима и лискунавитим шкриљцима, конгломератима, брецама и другим стенама.

Терцијерне творевине имају знатну распрострањеност и учествују у грађи периферних делова Фрушке горе. Ове творевине окружују било Фрушке горе и представљене су слојевима са угљем, лајтовачким кречњацима, лапорцима и пешчарима и др.

Квартарне творевине присутне су у виду дебелих наслага леса које покривају ниже делове Фруске горе. Геолошка и палеонтолошка истраживања која на овој планини трају већ скоро два века, указују да је она ризница записа (мноштво биљних и животињских фосила) о историји природе. На основу њих реконструисан је ток природних промена на Фрушкој гори од пре око 200 милиона година па све до данашњих дана. Дуго времена Фрушка гора је била острво у Панонском мору о чему сведоче бројни фосили морских шкољки, пужева, јежева, корала итд. О променама климе говоре нам и фосили биљака, као што су разне врсте палми, затим Таxодиум, Глyптостробус, Сеqоиа, Лаурус и многе друге врсте које су некада улазиле у састав вегетације. Интересантни су и фосили мамута, ирваса, бизона и других сисара које је пре око милион година на овим просторима ловио примитивни човек.

Захваљујући овим вредностима Национални парк Фрушка гора је својеврстан музеј у природи са изузетно значајном улогом у образовању, као део геолошке научно - историјске и културне баштине Европе и света.

Top